Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka medialna Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L24-PMUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka medialna Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka stacjonarne I stopnia II rok LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot kompleksowo traktuje o polityce medialnej UE – omawiane są jej cele; wskazywane podmioty ją kreujące i analizowane narzędzia, służące realizacji konkretnych celów: regulacje prawne, stosowane subwencje i edukacja medialna. Omawiane są cechy charakterystyczne dla aktywnej polityki medialnej.

Pełny opis:

Przedmiot kompleksowo traktuje o polityce medialnej UE – omawiane są jej cele; wskazywane podmioty ją kreujące i analizowane narzędzia, służące realizacji konkretnych celów: regulacje prawne, stosowane subwencje i edukacja medialna. Omawiane są cechy charakterystyczne dla aktywnej polityki medialnej. W trakcie zajęć zaakcentowane zostanie znaczenie unijnej polityki medialnej w kreowaniu wspólnego wolnego rynku mediów. Uwaga zostanie skoncentrowana na społecznych i ekonomicznych aspektach polityki medialnej UE. Omówiona zostanie strategia wprowadzania wspólnych standardów w obszarze komunikacji medialnej oraz formy realizacji i monitoringu ich egzekwowania w państwach członkowskich.

Tematyka poszczególnych zajęć:

1 Zajęcia organizacyjne, m.in. podział tematów samodzielnie przygotowywanych przez studentów.

2 Polityka medialna – definicja pojęcia.

3 Podmioty polityki medialnej UE.

4 Cele polityki medialnej UE

5. Regulacje prawne, jako narzędzie polityki medialnej

6. Programy i fundusze UE wspierające sektor mediów i kultury.

7. Problemy ekonomiczne europejskiego sektora mediów wobec konkurencji na rynku globalnym – ograniczanie zjawiska koncentracji własności mediów a dążenie do utrzymania konkurencyjności podmiotów medialnych

8. Problemy wolności mediów, pluralizmu i zagrożeń rozwoju europejskiego sektora mediów; Monitoring Pluralizmu Mediów.

9. Media publiczne – zakres dozwolonej pomocy państwa.

1o. Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym.

11. Europejskie dziedzictwo filmowe

12. UE wobec problemów społecznych i zagrożeń związanych z rozwojem nowych technologii komunikacyjnych

13 Edukacja medialna i powody jej prowadzenia.

14 Cechy charakterystyczne aktywnej polityki medialnej i możliwości jej kreowania.

15 Zaliczenie

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWOWA:

Dokumenty i materiały dostępne na stronie ec.europa.eu

Beata Klimkiewicz, Media Pluralism Monitor 2015 Poland, http://monitor.cmpf.eui.eu/mpm2015/results/poland/

Beata Klimkiewicz, A Polyvalent Media Policy in the Enlarged European Union, Jagiellonian University Press, Kraków 2014

Karol Jakubowicz, Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką, Warszawa 2010.

Alicja Jaskiernia, Monitoring wolności mediów w Europie, Warszawa 2019

Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Marta Jas-Koziarkiewicz, Instituionalization of the Freedom of the Press and Media Plurality in the EU , 2019

Stasiak-Jazukiewicz E., Jas-Koziarkiewicz M., Polityka medialna w UE, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Student po zajęciach:

WIEDZA:

• określa powiązania pomiędzy systemem społecznymi a medialnym (K_W08);

• wskazuje funkcje mediów w społeczeństwie obywatelskim (K_W08);

• wyjaśnia wpływ mediów na proces integracji kontynentu (K_W08);

• wyjaśnia, w jaki sposób polityka medialna prowadzona przez struktury UE wpływa na zasady organizowania krajowych systemów medialnych państw członkowskich (K_W16);

• poprawnie posługuje się terminologią w języku polskim i angielskim używaną w teorii i praktyce polityki medialnej – np. wyjątek kulturalny, usługa publiczna, dozwolona pomoc państwowa (K_W21).

UMIEJĘTNOŚCI:

• ocenia narzędzia służące zagwarantowania wolności słowa (K_U06);

• poddaje krytycznej analizie metody osiągania pluralizmu (K_U07);

• na podstawie obowiązującej legislacji i ogłaszanych planów rozwoju odczytuje i kategoryzuje cele polityki medialnej (K_U06).

KOMPETENCJE:

• realizuje powierzone zadania w grupie, w realizacji potrafi hierarchizować zadania i cele (K_K02, K_K03);

• identyfikuje inicjatywy i projekty medialne, uczestniczy za ich pośrednictwem w życiu kulturalnym (K_K05);

• identyfikuje inicjatywy i projekty obywatelskie w sferze mediów oraz czynnie się w nie angażuje (K_U06).

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach ewentualnie na bieżąco przysyłanie zleconych zadań - możliwe 2 nieobecności, każda poza limitem wymaga usprawiedliwienia przez kierownika studiów, co umożliwi składanie testu zaliczeniowego;

2. Aktywność (1 pkt. x 13 tematy podczas 9 zajęć ) - każdy musi uzyskać min. 4 pkt. (na 1 zajęciach 1 pkt.) za aktywność;

3. Prezentacja (od 1 do 2 pkt.) każdy musi przygotować prezentację i uzyskać z niej min. 1 pkt.

Suma uzyskanych pkt. Ocena na zaliczenie

5 pkt. dst

6 dst plus

7 db

8 db plus

od 9 bdb

UWAGA:

Studenci posiadający ITZ lub ITS zobowiązani są do skontaktowania się z prowadzącą zajęcia do końca pierwszego miesiąca semestru w celu określenia indywidualnych zasad zaliczenia przedmiotu. W przypadku niezgłoszenia się we wskazanym terminie, student nie uzyska zaliczenia z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kostrzewa
Prowadzący grup: Ewa Kostrzewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbywają się zdalnie na platformie Kampus. Link do zajęć zostanie Państwu wygenerowany w systemie USOS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0