Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Samorząd lokalny w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L24-SLE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Samorząd lokalny w Europie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka stacjonarne I stopnia II rok LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot skupia się na zaprezentowaniu studentom kilkunastu modeli władz lokalnych, najbardziej charakterystycznych dla państw europejskich. Uwzględnia kilka głównych elementów - genezę i ewolucję władz lokalnych, obecne uregulowania konstytucyjnej i ustawowe, relacje organów samorządowych w poszczególnych jednostkach - organach stanowiących i wykonawczych, zagadnienia form organizacyjno-prawnych gospodarki komunalnej, form nadzoru ze strony Państwa.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1.System władz lokalnych Wielkiej Brytanii;

2. System władz lokalnych Francji;

3. System władz lokalnych Niemiec i Austrii;

4. System władz lokalnych Belgii i Holandii;

5. System władz lokalnych Szwajcarii;

6. System władz lokalnych Włoach;

7. System władz lokalnych Hiszpanii;

8. System władz lokalnych Szwecji;

9. System władz Republiki Czeskiej i Słowacji;

10. System władz lokalnych Węgier;

11. System władz lokalnych w Polsce.

Literatura:

Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, [red.] L. Rajca, Warszawa 2010;

Samorząd terytorialny w państwach Europy, [red.] A. K. Piasecki, Kraków 2010;

Gmina w wybranych państwach Europy Zachodniej, [red.] J. Jeżewski, Wrocław 1999;

J. Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Pułtusk (różne wydania)

Samorząd lokalny w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [red.] M. Barański, Katowice-Toruń 2009;

Samorząd terytorialny państw europejskich, [red.] S. Wróbel, Katowice 2012

seria: Konstytucje państw świata, Wydawnictwo Sejmowe

Efekty uczenia się:

student ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych i ich miejscu w systemie nauk oraz relacjach do polityki publicznej

student rozumie uwarunkowania i mechanizmy funkcji działania instytucji państwowych (parlament, głowa państwa, rząd, władza sądownicza, władza lokalna)

student potrafi się uczyć oraz rozumie potrzebę nauki i wzbogacania doświadczenia zawodowego przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium na zakończenie konwersatorium, aktywność na zajęciach, przygotowanie wprowadzenia do kolejnych zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Sołtysiak
Prowadzący grup: Łukasz Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0