Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L24-UEWM
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka stacjonarne I stopnia II rok LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja i analiza relacji Unii z poszczególnymi regionami świata w trzech wymiarach: politycznym, ekonomicznym i społecznym (polityka rozwojowa i humanitarna).

Pełny opis:

Analizie poddane zostaną relacje transatlantyckie; polityka UE wobec basenu Morza Śródziemnego, Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej oraz wobec Europy Południowo-Wschodniej, a także Rosji i Ukrainy.

W ramach bloków tematycznych zostaną przedstawione uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne determinujące kształt współpracy między UE a poszczególnymi regionami świata. Pokazane zostaną główne płaszczyzny realizacji i etapy stosunków z tymi regionami. Omówione zostaną problemy i wyzwania stojące przed Unią na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście pogłębiającej się globalizacji procesów ekonomicznych i współzależności.

I. UNIA EUROPEJSKA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - analiza jakościowa i ilościowa

II. STOSUNKI TRANSATLANTYCKIE - wymiar polityczny i proces instytucjonalizacji

III. STOSUNKI TRANSATLANTYCKIE - wymiar ekonomiczny

IV. POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC REGIONU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO -Partnerstwo Eurośródziemnomorkie

V. UNIA EUROPEJSKA WOBEC KONFLIKTÓW NA BLISKIEM WSCHODZIE

VI. ROSJA W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ - wymiar polityczny i ekonomiczny

VII. UKRAINA I BIAŁORUŚ W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ - wymiar polityczny i ekonomiczny

VIII. UNIA EUROPEJSKA WOBEC SYTUACJI NA BAŁKANACH - konflikt w b. Jugosławii, kryzys w Albanii, Kosowo, kraje bałkańskie a ich akcesja do UE

IX. STOSUNKI UNIA EUROPEJSKA - AZJA

X. POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC CHRL

XI. UNIA EUROPEJSKA A AMERYKA ŁACIŃSKA

XII. WSPÓŁPRACA UNII EUROPEJSKIEJ Z KRAJAMI AFRYKI, KARAIBÓW I PACYFIKU

XIII. POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA A ROZWÓJ WPZIB I EPBIO

Literatura:

Wybrana literatura:

K.Zajączkowski, Unia Europejska we współczesnym świecie - gospodarczy olbrzym, polityczny karzeł? w: K.A. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski (red.), Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), Wydawnictwo WDiNP, Warszawa 2014, s. 167-199.

K.Zajączkowski, International economic potential of the European Union in the era of global challenges w: B. Góralczyk (ed.), The European Union as a Global Actor. United or Irrelevan?, Publishing Programme of Centre for Europe University of Warsaw, Publishing House ASPRA-JR, Warsaw 2015, s. 173-202.

K.Zajączkowski O brakach i niedostatkach w polityce zagranicznej UE, „Studia Europejskie” 2014, nr 3, s. 9-30.

K.Zajączkowski, Misje cywilne i operacje wojskowe Unii Europejskiej w perspektywie wybranych teorii stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2019.

S.Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? UE w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009

D.Milczarek, Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne, Warszawa 2003

D.Milczarek, Unia Europejska we współczesnym świecie, Warszawa 2005

E.Haliżak, S.Parzymies (red.), Unia Europejska nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002

O.Barburska, Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2018

B.Piskorska , Soft power w polityce UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

A.K.Cianciara, Europejska Polityka Sąsiedztwa w perspektywie konstruktywizmu. Aktorzy, narracje, strategie, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017

P.J.Borkowski, Polityka Sąsiedztwa UE, Warszawa 2009.

M. Drygiel-Bielińska Marlena, Unia Europejska w procesie budowania pokoju w regionie Bałkanów Zachodnich. Problemy adaptacji, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2016.

M.Babic, Polityka bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2019.

P.J.Borkowski, Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Warszawa 2005

J.Zając, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.

B. Wojna, Unia Europejska wobec arabskiej wiosny: problemy i dylematy nowego partnerstwa, „Sprawy Międzynarodowe” 2011, nr 3

B.Góralczyk, K.Zajączkowski, J.Zajączkowski, European Union and Asia, Latin America and Sub-Saharan Africa – Different Regions, Particular Policies (autor części dotyczącej regionu Ameryki Łacińskiej oraz Afryki Subsaharyjskiej) w: D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to European Studies. A New Approach to Uniting Europe, Warsaw 2013, s. 581-626.

K. Zajączkowski, Ameryka Łacińska w polityce Unii Europejskiej, (w:) M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006

M.F.Gawrycki, Unia Europejska - Ameryka Łacińska i Karaiby. Trudne partnerstwo dwóch regionów, Warszawa 2004

K.Zajączkowski, Stosunki gospodarcze UE z Afryką (część III monografii obejmująca 3 rozdziały), w: E. Cieślik, K. Nawrot, T. Rynarzewski, K. Zajączkowski, Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017.

K. Zajączkowski, Unia Europejska - Afryka Subsaharyjska: stosunki u progu XXI w., "Studia Europejskie" 2006, nr 4,

K. Zajączkowski, Uwarunkowania ekonomiczne a członkostwo Turcji w Unii Europejskiej w: A. Szymański (red.), Turcja i Europa. Wyzwania i Szanse, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011,

K.Zajączkowski, Relacje między ChRL a Unią Europejską w dobie globalizacji w: J. Nakonieczna, J. Zajączkowski (red.), Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo-gospodarka-cywilizacja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Wybrane Biuletyny PISM

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien dysponować

WIEDZA:

• posiadał wiedzę dotyczącą aktywności UE w świecie

• rozumiał, jakie czynniki determinują pozycję i rolę UE w stosunkach międzynarodowych

• posiadał wiedzę na temat głównych instrumentów i mechanizmów polityki zewnętrznej UE

• posiadał wiedzę z zakresu celów, działań i instrumentów polityki zewnętrznej UE

UMIIEJĘTNOŚCI:

• umiał wyjaśnić istotę roli UE w świecie

• umiał wyjaśnić rolę UE w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata

• umiał opisać instrumenty i mechanizmy polityki zewnętrznej UE

• umiał dokonać analizy i oceny polityki zewnętrznej UE

POSTAWY:

• miał większą samodzielność w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej w analizie podstawowych zjawisk z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych

• był bardziej odpowiedzialny dzięki temu, iż obecność na wykładach jest niekontrolowana i pozostawia się studentowi wybór w zakresie sposobów nabywania wiedzy tam prezentowanej

• był bardziej rzetelny i uczciwy dzięki rygorystycznemu egzekwowaniu wymagań egzaminacyjnych

- wyjaśnianie celów i interesów UE w poszczególnych regionach świata,

Metody i kryteria oceniania:

Do wyboru egzamin ustny - 4 (5) pytań z zakresu bloków tematycznych lub test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 66 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Szarfenberg
Prowadzący grup: Mariusz Szarfenberg, Aleksander Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 66 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Szarfenberg
Prowadzący grup: Mariusz Szarfenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0