Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia Szkoły Doktorskiej Nauk Społeczny 1600-2020L-SZD-SL

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
1600-SZD-BENP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

15 godzinne seminarium

Stosowane metody dydaktyczne:

Lektura polecanej literatury, dyskusja na zajęciach, studia przypadków.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WN-BZK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-CQR
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20h konwersatorium

stosowane metody dydaktyczne:

krótkie wykłady prowadzone w formie komunikatywnej, polegającej na zaangażowaniu słuchaczy w omawianą tematykę, praca w grupach, praca indywidualna podczas i poza zajęciami

Strona przedmiotu
1600-SZD-PED-CTSP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

15 godzinne seminarium, konwersatorium

Stosowane metody dydaktyczne: dyskusja, analiza tekstów naukowych.

Strona przedmiotu
1600-SZD-ZiJ-CMT
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

15 godzinny wykład

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-MDA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godz. (5 spotkań, 4 godziny każde)

w zależności od obowiązujących regulacji na Uniwersytecie Warszawskim zajęcia będą miały formę bezpośrednią, zdalną lub hybrydową.

stosowane metody dydaktyczne

wykład omawiający teoretyczne założenia omawianych modeli oraz zajęcia praktyczne na komputerach.

Strona przedmiotu
1600-SZD-GEO-GBSP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Liczba godzin zajęć: 15

Stosowane metody dydaktyczne:

wykłady, dotyczące omawianych zagadnień w trakcie sesji, zaangażowanie słuchaczy w omawianą tematykę

Strona przedmiotu
1600-SZD-PiA/NoB-IPE
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Liczba godzin zajęć: 15h

Forma zajęć: wykład połączony z aktywnym udziałem studentów

Stosowane metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład problemowy, metody aktywizujące studentów: prezentacje, analiza tekstów źródłowych, dyskusja

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe. Student może opuścić 1 zajęcia (2 h dydaktyczne).

Strona przedmiotu
1600-SZD-PiA/NoB-IS
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

15 godz. seminarium

seminarium - po przedstawieniu przez prowadzących najważniejszych zagadnień z danego tematu, dyskusja na podstawie literatury oraz omawianie studium przypadku.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-L
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinny wykład.

Stosowane metody dydaktyczne: wykład w sali, dyskusja, rozwiazywanie zadań, analiza przypadków. Pod koniec każdego wykładu postawionych będzie kilka prostych pytań lub problemów do samodzielnego rozwiązania lub zastanowienia.

Strona przedmiotu
1600-SZD-MAPR
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

15 godzinny wykład.

Przedmiot ma za zadanie przybliżyć ideę zarządzania w public relations. Koncentruje się na koncepcji funkcji zarządzania public relations, planowania strategicznego i ewaluacji. Kurs jest dedykowany przede wszystkim studentom public relations i dziedzin pokrewnych, ale mogą w nim uczestniczyć także inni.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-MPR
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

liczba godzin zajęć: 20

Stosowane metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, omawianie lektur.

Strona przedmiotu
1600-SZD-PS-MBP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

15 godzinne zajecia

Zajęcia zazwyczaj będą podzielone na dwie części: (1) tą służąca teoretycznemu wprowadzeniu do danego zagadnienia, (2) poświęconą praktycznym aspektom wykorzystania omówionych technik za pomocą oprogramowania

Kurs stanowi kontynuację zajęć pt. „Modelowanie równań strukturalnych”..

Strona przedmiotu
1600-SZD-MWKB-GEO
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

15 godzinny wykład

Strona przedmiotu
1600-SZD-PS-MRS
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

15 godzinne zajęcia.

stosowane metody dydaktyczne: prezentacje, dyskusje, analiza danych krok po kroku z wykorzystaniem dostarczonych zbiorów.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-NZI
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinny wykład.

Cel: omówienie zestawu narzędzi (procedur, oprogramowania i sprzętu) do rafinacji Big Data (Information Resources Network). Narzędzia te mogą zapewnić prawdziwy obraz przeszłości, obraz w czasie rzeczywistym i prognozy. Podczas kursu zostaną pokazane podstawowe etapy rafinacji informacji: 1. Zbieranie informacji (robot); 2. Rozpoznawanie wpisów tekstowych dostępnych w formacie nietekstowym; 3. Sentymenty/atrybuty; 4. Analiza treści; 5. Stworzenie modelu badanego procesu; 6. Podsystem prezentacji wyników; 7. Przykłady: studia przypadków.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WN-PW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

15 godzinny warsztat

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-PTNS
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinne warsztaty. Kurs w języku angielskim

Celem niniejszego kursu jest wstępne przygotowanie doktorantów do prowadzenia teoretycznie ukierunkowanych badań naukowych.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WN-PAGiS
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

15 godzin lekcyjnych (6 spotkań po 1,5 h i 1 czterdziestopięciominutowe spotkanie). W sali dydaktycznej.

Dyskusja, analiza projektów badawczych i recenzji, indywidualne projekty studenckie (prezentacja wstępnej wersji projektu badawczego i/lub przygotowanie recenzji projektu badawczego).

Strona przedmiotu
1600-SZD-WN-PAISP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przybliżenie zagadnień związanych z harmonijnym rozwojem kariery naukowej.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WN-PASP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

liczba godzin zajęć: 15

Wykład, dyskusja, wspólna praca nad tekstami przygotowanymi przez studentów

Strona przedmiotu
1600-SZD-WN-PASPKN
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Punktem wyjścia dla kursu jest znany slogan „publish or perish” (publikuj lub przepadnij), który stał się wyraźną wskazówką dla wielu współczesnych badaczy. Jak jednak publikować roztropnie, z odpowiednim namysłem? Kurs ma zapoznać doktorantów z praktykami publikacyjnymi w naukach społecznych i wyposażyć w umiejętności przydatne we własnej aktywności publikacyjnej. Na realnych przykładach omówione zostaną podstawowe zasady pisania, zgłaszania do publikacji i recenzowania artykułów naukowych, a także najważniejsze bazy danych i narzędzia pozwalające zorientować się w międzynarodowym obiegu naukowym. Przedyskutowana zostanie również rola różnych wskaźników bibliometrycznych i ich alternatyw we współczesnych systemach ewaluacji działalności naukowej, a także ich wpływ na strategie publikacyjne przyjmowane przez uniwersytety, zespoły badawcze i indywidualnych badaczy.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-PDNP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinne wykłady połączone z prezentacją w power point, case study.

Zajęcia ze względu na swoją specyfikę tylko w języku polskim.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-PPBS
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinny wykład konwersatoryjny zmierzający do aktywnej dyskusji uczestników z prowadzącymi w oparciu o dogłębną znajomość udostępnionych wcześniej materiałów.

Stosowane metody dydaktyczne: Wykład prowadzącego dotyczący podstawowych zasad konstruowania prawniczego projektu badawczego i różnych podejść metodologicznych. Dyskusja z uczestnikami dotycząca kryteriów oceny jakości projektu badawczego, sposobu dobierania problemów, pytań i metod badawczych oraz konstruowania hipotez. Wspólna analiza tekstów wprowadzających i poszczególnych elementów przykładowych projektów badawczych (metoda kazusowa), a także projektów badawczych uczestników. Pisemna i ustna prezentacja projektów badawczych uczestników.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-SDA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinny warsztat

Strona przedmiotu
1600-SZD-WN-PoM
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-SPEC-SPP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

30 godzin zajęć

Wykłady

Strona przedmiotu
1600-SZD-WN-SLR
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nauczenie doktorantów i doktorantek wykonywania systematycznych, pogłębionych przeglądów źródeł, to jest literatury naukowej i dostępnych wyników badań przy wykorzystaniu różnorodnych baz bibliometryczno-bibliograficznych, z zastosowaniem oprogramowania jakościowej analizy tekstów oraz programów zarządzania zbiorami tekstów. W ramach kursu każdy doktorant i doktorantka zrealizuje indywidualny projekt – systematyczny przegląd literatury w zakresie wybranego problemu badawczego związanego z przygotowywaną pracą doktorską lub artykułem naukowym.

Strona przedmiotu
1600-SZD-EiF-TrCyf
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

15 godzinne seminarium

stosowane metody dydaktyczne

wykład, dyskusja, praca z tekstem

Strona przedmiotu
1600-SZD-WN-WPN
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

liczba godzin zajęć: 15

Stosowane metody dydaktyczne

- Wspólna praca podczas zajęć na materiałach przygotowanych przez prowadzących lub dostarczonych przez Uczestników i Uczestniczki.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-d29d6a977 (2022-12-01)