Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty specjalizacyjne lato 2021/2022 2500-PL-PS-21L-S

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
2500-PL-PS-SP3/9-O6
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są składanką autorskich wykładów prowadzonych przez pracowników Katedry Psychologii Osobowości, Katedry Psychologii Społecznej oraz zapraszanych gości. Celem jest prezentacja współczesnych badań na temat szeroko rozumianych mechanizmów związanych z rozwojem osobwości (np. mechanizmów samoregulacji, samokontroli, procesów związanych z Ja) oraz metod rozwoju osobowości (np. treningów twórczości lub warsztatów kompetencji społecznych).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-15
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z zagadnieniami teoretycznymi, dotyczącymi trudności w nauce oraz z wypracowanymi metodami diagnostyki i terapii.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3/9-O4
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówione zostaną różne metody diagnozy (standardowe, swobodne, symulacyjne) i ich zastosowanie do problemów organizacyjnych (rekrutacja, ocena, zapotrzebowanie na wiedzę itp.).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-14
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-20
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom klasycznych i współczesnych podejść do ludzkiej motywacji ze szczególnym naciskiem na kontekst realizowania celów. Omówione oraz przećwiczone zostaną metody, które wspomagają skuteczne osiąganie celów osobistych i zawodowych. Zaprezentowane zostaną także ich podstawy teoretyczne. Zajęcia będą miały formę zarówno wykładu, jak i dyskusji, pracy w grupach oraz ćwiczeń. Podczas seminarium zostanie przeprowadzony jeden krótki sprawdzian pisemny i jeden dłuższy, podsumowujący zajęcia. Oprócz tego wymagana będzie krótka praca pisemna.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP301-11
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Są to zajęcia specjalizacyjne dla studentów V roku specjalizacji neuropsychologia kliniczna, którzy odbyli już zajęcia dotyczące diagnozy neuropsychologicznej oraz praktyki po IV roku,które pozwoliły im poznać pracę neuropsychologa. Celem kursu jest przedstawienie różnych podejść do terapii neuropsychologicznej oraz różnych metod, strategii i technik rehabilitacji neuropsychologicznej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-01
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat będzie prowadzony w oparciu o teorię Friedemanna Schulza von Thuna. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami komunikacyjnymi proponowanymi przez F.S. von Thuna tj. kwadrat komunikacyjny, diabelskie koła, model sytuacyjny i wewnętrzna rodzina.

Akcent położony jest na praktyczne zastosowanie w/w narzędzi w rozwiązywaniu nieporozumień i trudności komunikacyjnych między ludźmi oraz na poszerzenie świadomości w obszarze własnych trudności komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-10
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie wiedzy z zakresu specyfiki konfliktu rodzinnego, a także praktycznych umiejętności kierowania procesem mediacji rodzinnej – w szczególności w sprawach rozwodowych i opiekuńczych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-11
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji, a także nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wejścia w rolę mediatora w sprawach karnych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-07
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-14
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kiedy możliwa jest kontrola emocji? Co ją utrudnia? Czy można ćwiczyć w sobie umiejętność kontrolowania własnych emocji? Na przykładach fragmentów filmów będziemy wspólnie zastanawiać się nad metodami i możliwościami radzenia sobie z emocjami. Praktyczne ćwiczenia i dyskusje będą oparte także o literaturę z zakresu samokontroli emocjonalnej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP6-02
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program kursu obejmuje praktyczną prezentację problematyki dotyczącej kulturowych i społecznych aspektów życia ludzi głuchych. Warsztaty przewidują opanowanie przez słuchaczy podstawowej wiedzy o psychologicznych i socjologicznych aspektach funkcjonowania społeczności głuchych, kulturze Głuchych oraz roli Polskiego Języka Migowego (PJM) w ich życiu. Podstawową formą zajęć są warsztaty językowe, które będą prowadzone z udziałem osób Głuchych jako rodzimych użytkowników PJM. Przewidziane są praktyki, które będą odbywać się przy użyciu PJM jako języka docelowego. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć warsztatowych. Celem tych zajęć są: (1) doskonalenie podstaw kompetencji językowej i komunikacyjnej w PJM; (2) umiejętność posługiwania się PJM w praktyce poprzez prowadzenie konwersacji z osobami kulturowo Głuchymi; (3) umiejętność prowadzenia coraz bardziej złożonych dialogów w PJM; (4) umiejętność tworzenia opowiadań, narracji na różne tematy.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-04
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w sposób praktyczny uczą postępowania diagnostyczno-konsultacyjnego wobec dzieci w różnym wieku, które wymagają opieki psychologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem problemów rodzinnych i wychowawczych). Dzieci te rekrutują się z placówek współpracujących z Wydziałem (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) i są typowane przez pedagoga szkolnego). Postępowanie obejmuje kontakt z dzieckiem i jego matką, zastosowanie swobodnych narzędzi diagnostycznych (rozmowa wstępna, rysunek, test projekcyjny, wywiad), zaplanowanie i przeprowadzenie postępowania korekcyjnego, sformułowanie zaleceń dalszej pracy (w ramach innych zajęć lub stażu, albo we współpracy z pedagogiem szkolnym). Ponadto przewiduje się sprawdzenie umiejętności interpretacji wyników postępowania diagnostycznego (prace pisemne na każde zajęcia). Drugi semestr stanowi kontynuację pierwszego.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP6-18
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-05
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP302-19
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uwrażliwienie na zjawisko krzywdzenia dziecka w rodzinie i zapoznanie studentów z wiedzą na temat przemocy w rodzinie, obejmującą zagadnienia rozpowszechnienia i rodzajów przemocy, bieżących i długoterminowych skutków medycznych i psychologicznych, mechanizmów przemocy w rodzinie, identyfikacji rodzin, w których ma miejsce przemoc oraz dzieci – ofiar przemocy w rodzinie, jak również rodzajów interwencji psychologicznych i ich skuteczności.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-07
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie się przez studentów z powszechnie występującymi trudnościami, jakich doświadczają dzieci zmagające się z wyzwaniami i zadaniami na różnych etapach rozwoju oraz ich rodzice. Na podstawie studiów przypadków dokładniej analizowane są wybrane problemy dzieci i młodzieży (ich przejawy, przyczyny, metody rozpoznawania, interwencji oraz zapobiegania). Zadania praktyczne są okazją do rozwijania umiejętności praktycznych studentów.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP9-30
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci dowiedzą się, co to jest coaching oraz jakie ma zastosowania. Poznają także zasady prowadzenia coachingu oraz jego proces. Trenowana będą umiejętności określania celu klienta, zadawania pytań, a także techniki coachingu wielopoziomowego pozwalające wprowadzać zmiany dotyczące różnych poziomów funkcjonowania człowieka.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-08
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest wprowadzeniem do psychologii w ujęciu resocjalizacyjnym i kryminologicznym, w odniesieniu do nieletnich i młodocianych sprawców przestępstw. Uczestnicy zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi etiologii przestępczości, niedostosowania społecznego oraz diagnozy i prognozy resocjalizacyjnej. Zapoznają się także ze specyfiką funkcjonowania różnych rodzajów instytucji pomocowych, wychowawczych i resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-12
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podejmowanie tego typu działań wymaga od psychologa:

- wiedzy na temat rozwoju w okresie dorastania;

- znajomości teorii i koncepcji kryzysów rozwojowych i zaburzeń zachowania w adolescencji;

- wiedzy o oddziaływaniach i programach profilaktycznych i interwencyjnych;

oraz

- umiejętności kreowania wzorców rozwoju promujących zdrowie psychiczne;

- umiejętności wspomagania rozwoju;

- umiejętności diagnozy czynników istotnych dla powstawania zaburzeń zachowania i czynników chroniących przed nimi;

- umiejętności identyfikacji grup ryzyka i doboru odbiorców oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych;

- umiejętności planowania, realizowania oraz ewaluacji programów profilaktycznych;

- umiejętności planowania, realizowania i ewaluacji programów wczesnej interwencji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP302-17
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest namysłowi nad podstawowymi zjawiskami w psychoterapii dzieci i młodzieży. Szczególna uwaga będzie skoncentrowana na pracy z rodzicami i ich roli w procesie leczenia dzieci. Dominującą teoretyczną płaszczyzną odniesienia będzie teoria psychodynamicza. Poznamy jej początki i współczesne twierdzenia. Będziemy odwoływać się także do teorii poznawczych i systemowych. Dokonamy krytycznej oceny wybranych elementów teorii w aspekcie ich użyteczności w pracy klinicznej i psychoterapii dzieci i młodzieży. Tezy teoretyczne będą bogate ilustrowane przy pomocy materiału klinicznego pochodzącego z praktyki klinicznej osoby prowadzącej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-13
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą o seksualności człowieka, głównie w jej aspekcie klinicznym. Uczestnicy poznają m.in. normę kliniczną seskualności człowieka, klasyfikację, etiologię, diagnosatykę i metody leczenia zaburzeń seksulanych. Tematyka wykładów koncentrować się będzie na takich zagadnieniach jak: funkcjonowanie seksualne człowieka, rozwój psychoseksualny, diagnoza seksuologiczna, patologia seksualna, metody leczenia zaburzeń seksualnych, diagnostyka patologii małzeńskiej, orzecznictwo sądowe w patologii seksualnej i małżeńskiej, seksuologia kulturowa.

Kryterium selekcji: Pierwszeństwo przy przyjmowaniu na zajecia mają studenci specjalizacji "Psychoterapia".

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP5-01
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest poświęcony omówieniu specjalnych potrzeb rozwojowych w kontekście edukacyjnym w zakresie ich identyfikacji i sposobów ich zaspokajania. Podczas zajęć przedstawione zostaną zarówno zakresy definicyjne pojęć (specjalne potrzeby rozwojowe, specjalne potrzeby edukacyjne, specyficzne potrzeby edukacyjne) jak i interwencje w poszczególnych przypadkach. Uczestnicy kursu zapoznają się z specjalnymi potrzebami, których podłożem mogą być zarówno deficyty (niedobory), jak i talenty (nadmiary), których wystąpienie może utrudniać proces realizacji zadań rozwojowych osadzonych w obszarze edukacji. Omówione zostaną oddziaływania zindywidualizowane i interwencje środowiskowe, których skuteczność została potwierdzona badaniami. Kurs koncentruje się na rozwijaniu umiejętności identyfikowania, planowania i wdrażania strategii włączających przeznaczonych dla osób o rozwoju atypowym, a także osób towarzyszących im w procesie edukacji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP6-01
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium zostaną omówione podstawowe badania z zakresu psychologii stresu traumatycznego oraz wytyczne dotyczące potraumatycznej pomocy psychologicznej. Szczególny nacisk zostanie położony na umiejscowienie problematyki stresu traumatycznego na szerszym tle badań nad stresem i radzeniem sobie. Ponadto, w sposób bardziej obszerny zostaną omówione reakcje organizmu na stres na poziomie biologicznym oraz mechanizmy wyjaśniające związek między stresem a zdrowiem somatycznym. Na zajęciach zostanie zaprezentowany także przegląd badań nad stresem traumatycznym w kontekście jego konsekwencji w zakresie zdrowia somatycznego. Omówiona zostanie problematyka pomocy psychologicznej osobom po doświadczeniu traumy.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-04
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach w pracy z grupą. Główną część kursu stanowią symulacje wybranych sytuacji (każdy uczestnik ma za zadanie poprowadzenie zajęć w danej "trudnej" grupie) oraz informacje zwrotne dotyczące skuteczności zastosowanych strategii.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-16
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stażowe odbywają się w placówce oświatowej (szkoła) i umożliwiają studentom zapoznanie się zarówno z metodami diagnozy pedagogicznej, jak i pracy reedukacyjnej z dziećmi i młodzieżą przejawiającą trudności szkolne.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-09
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny. W ich trakcie określimy, jakie zachowania uznawane są za asertywne oraz postaramy się nauczyć różnego rodzaju takich zachowań (od asertywnego przyjmowania ocen innych, poprzez odmawianie, proszenie o przysługę, aż po reagowanie na krytykę i atak). Umiejętności praktyczne będą poprzedzane niezbędną teorią.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-17
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Autorefleksja jest ważnym, a w dodatku najbardziej dostępnym, narzędziem rozwoju, zarówno osobistego, jak i zawodowego. Uważny wgląd w siebie wydaje się niezbędną podstawą świadomych wyborów i każdego rodzaju kontaktu z drugim człowiekiem. Jest ważnym elementem rozwijania wielu kompetencji niezbędnych w zawodzie psychologa. Dlatego trening adresowany jest do studentów specjalizacji Wspieranie Rozwoju Osobowości, jako ważne uzupełnienie kompetencji związanych z prowadzeniem treningów, szkoleń i sesji coachingowych.

Dzięki różnorodnym technikom stosowanym w czasie treningu studenci będą mogli rozwijać umiejętność świadomego wglądu w siebie. Celem treningu jest budowanie i wzmacnianie samoświadomości w różnych obszarach życia, wzmacnianie nawyku uważnej i świadomej obserwacji siebie, oraz rozwijanie empatii, życzliwości i autentycznego zrozumienia dla siebie i innych ludzi.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP9-34
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-24
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą rozwijania zdolności rozumienia własnych stanów wewnętrznych. Wgląd we własne procesy psychiczne i umiejętność ich modelowania mogą być pomocne nie tylko we własnym rozwoju osobistym ale także w relacjach z innymi osobami, podczas pomocy czy wspomagania ich rozwoju.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy.

Pierwsza część dotyczyć będzie problemu samowiedzy i samoświadomości, druga poznawania własnych subosobowości czyli względnie niezależnych częściami naszej psychiki.

Zajęcia są zblokowane, obejmują trzy całodniowe spotkania w piątek, sobotę i niedzielę.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0