Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na wykłady ogólnowydziałowe 2800-2022-W

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022
2800-DWALEKS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie recepcji osoby i dokonań Aleksandra Wielkiego od

czasów starożytnych po współczesność (literatura, sztuki plastyczne, film) w tradycji

Zachodu.

Strona przedmiotu
2800-DWHAN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie problematyce kształtowania się ośrodków miejskich położonych u

wybrzeży Morza Bałtyckiego w okresie dominacji związku hanzeatyckiego w późnym średniowieczu.

Zagadnieniem wprowadzającym do tej tematyki będzie kwestia formowania się struktur

państwowych i kolonizacji wewnętrznej w analizowanym czasie. Na tym tle przedstawione zostanie

kształtowanie się strefy bałtyckiej w gospodarce europejskiej, struktury prowadzonej wymiany i

głównych centrów handlu. Podczas wykładu przybliżone zostaną sylwetki najważniejszych ośrodków

miejskich regionu z wykorzystaniem rezultatów badań historycznych i archeologicznych. Ostatnim

elementem wykładu będzie charakterystyka zmieniającej się sytuacji politycznej jako indykatora

przemian w analizowanym obszarze w XV i XVI wieku.

Strona przedmiotu
2800-DWANTR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami badań dawnych

społeczeństw na podstawie źródeł archeologicznych. Wykład składa się z trzech bloków

tematycznych.

 Blok pierwszy dotyczy zagadnień wstępnych: terminologii, podstawowej

problematyki badawczej, źródeł, metodyki badań, historii archeologii

społecznej oraz uzasadnienia jej znaczenia w badaniach historycznych.

 Blok drugi poświęcony jest omówieniu dawnych struktur społecznych na

podstawie wybranych przykładów z uwzględnieniem roli jednostki.

 W trzeciej części wykładu zostaną przedstawione najważniejsze kryteria

podziałów społecznych.

Podsumowaniem całości będzie odpowiedź na pytania:

1. w jakim stopniu źródła archeologiczne są odzwierciedleniem tych podziałów i w

jakim stopniu umożliwiają one rekonstrukcję struktury wewnętrznej badanej

społeczności?

2. w jakim stopniu wyniki badań z zakresu archeologii społecznej mogą być/są

wykorzystywane w badaniach współczesnych społeczeństw oraz w działaniach

politycznych?

Strona przedmiotu
2800-DWWOJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DWGOR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie problematyki związanej z archeologią wysokogórską.

Zajęcia składają się z dwóch przenikających się bloków. Pierwszy dotyczy tematyki

związanej ze specyfiką prowadzenia badań w trudnym obszarze wysokogórskim. W tym

mieści się aspekt związany z metodyką i logistyką badań. Drugi to prezentacja

powstawania, rozwoju i funkcjonowania stanowisk i szlaków wysokogórskich. W tym

przede wszystkim fenomenu andyjskiej sieci dróg Qhapac Ñan, znajdujących się przy

nich stanowisk archeologicznych. Wertykalnych szlaków prowadzących do miejsc gdzie

miało miejsce składania ofiar na najwyższych szczytach górskich. Istotnym elementem

będzie również szczegółowe przedstawienie znalezisk ofiar składanych w ramach

wspomnianych ceremonii Qhapac Hucha. Na zajęciach zostaną również omówione,

wybrane przykłady z innych regionów świata, w tym przede wszystkim z Azji i Europy

Strona przedmiotu
2800-DWBALT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DWEG-I brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wykładu jest historia i kultura faraońskiego Egiptu.

Strona przedmiotu
2800-DWEGI-II brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wykładu jest historia i kultura faraońskiego Egiptu.

Strona przedmiotu
2800-DWRZE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy rzeźby grecko-rzymskiej w układzie chronologicznym od okresu archaicznego (VIII-VI w. p.n.e.) po późną starożytność (IV w. n.e.). Prezentuje on ewolucję przedstawiania ludzi i bogów według uwarunkowań kulturowych i kryteriów formalnych, wskazując na różne ograniczenia rozwoju. Analizowana jest rzeźba pełna w brązie i kamieniu, reliefy oraz rzeźba architektoniczna. Jednocześnie dzieje rzeźby grecko-rzymskiej dają wgląd w specyfikę sztuki antycznej i jej przekształcenia, które zadecydowały o kształcie sztuki europejskiej w późniejszych epokach.

Strona przedmiotu
2800-DWHOM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest spektrum zagadnień związanych z początkami oraz rozwojem zachowań symbolicznych.

Zachowań, które choć zakorzenione w sferze abstrakcji dla przetrwania rodzaju ludzkiego okazały się równie

ważne jak adaptacje biologicznej. Koncepcja zajęć odwołuje się więc do jednej z definicji ideologii, zgodnie z którą

jest to zbiór postaw, poglądów lub przekonań duchowych, społecznych bądź moralnych właściwej dla określonej

grupy ludzi, tradycji kulturowej, ale i danego czasu. Na wykładzie omówione zostaną uchwytne w źródłach

archeologicznym przejawy sfery ideologicznej w starszym oraz środkowym okresie epoki kamienia, tj. od

pojawienia się pierwszych przedstawicieli rodzaju ludzkiego do „rewolucji neolitycznej”.

Strona przedmiotu
2800-DWINFRA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z historią badań nad antycznymi portami Morza Śródziemnego oraz z infrastrukturą portową na rzekach i morzu (porty handlowe, wojskowe, naturalne kotwicowiska). Przedstawione zostaną trasy handlowe, sposoby nawigacji po morzu oraz najważniejsze wraki Morza Śródziemnego.

Strona przedmiotu
2800-DWRUS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kulturą materialną Rusi w X-XIII wieku. Kultura materialna Rusi ukształtowała się na podłożu słowiańskim w Europie Wschodniej. Wchłonęła elementy kultury ludów zamieszkujących tereny sąsiednie - Skandynawów, Finno-Ugryjczyków, Chazarów, Polowców i innych. Kurs ma na celu przybliżenie głównych cech tej zróżnicowanej i terytorialnie heterogenicznej kultury. Kurs obejmuje studium chronologii i typologii osadnictwa, zespołów grobowych, zespołów rzemieślniczych, budowli, narzędzi, przedmiotów gospodarstwa domowego, broni, biżuterii i innych aspektów kultury materialnej średniowiecznej Rusi.

Strona przedmiotu
2800-DWMEG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wykładu są mega-miasta starożytnego Bliskiego Wschodu, które ze względu na

swoją rolę polityczną czy kulturową i towarzyszący monumentalizm formy architektonicznej

odegrały znaczącą rolę w historii Bliskiego Wschodu. Na wykładzie zaprezentowane zostaną

mega-miasta Mezopotamii, Anatolii, Lewantu i Iranu, począwszy od najwcześniejszych

miast, poprzez miasta sumeryjskie oraz stolice imperiów bliskowschodnich – Niniwę,

Babilon, czy Hattusa. W trakcie wykładu przedstawiona zostanie historia miast oraz ich

kontekst kulturowy ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu miejskiego z architekturą

pałacową i świątynną oraz infrastrukturą, charakterystyczną dla bliskowschodnich miast.

Strona przedmiotu
2800-DWSEP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi wprowadzenie w zagadnienia związane z obrządkiem pogrzebowym, pochówkiem, architekturą oraz sztuką sepulkralną w starożytnym Rzymie. Omówione zostaną rytuały pogrzebowe, rodzaje pochówków, elementy wyposarzenia grobowego, typy grobów, grobowców, pojemników na szczątki, nagrobków i ich rozwój chronologiczny, tematyka i symbolika motywów występujących w sztuce sepulkralnej oraz sposoby upamiętnienia zmarłych i wyobrażenia o życiu po śmierci. Uczestnikom przedstawiony zostanie bogaty materiał archeologiczny, poddane analizie będą najważniejsze zabytki architektury i sztuki sepulkralnej.

Strona przedmiotu
2800-DWPODR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prowadzony jest online. Nie ma obowiązku uczestniczenia w wykładzie „na lifie” (przez Google Meet).

Na wykładzie omawiane będą poszczególne prowincje rzymskie oraz mennictwo tam wybijane. Omawiany będzie wpływ centralnego systemu monetarnego państwa rzymskiego na obieg monet w danej prowincji oraz lokalne cechy obiegu. Ważną rolę na wykładzie będzie odgrywać ikonografia na monetach prowincjonalnych oraz imperialnych, charakterystyczna dla danej prowincji.

Wykład będzie prowadzony w formie opowieści, w której głównym bohaterem jest wymyślona postać, podróżująca po cesarstwie Rzymskim, mając w sakiewce kilka monet wybitych w mennicy w Rzymie.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0