Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy badawcze w glottodydaktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-WPWG-054
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy badawcze w glottodydaktyce
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Przedmioty obieralne - Wybrane aspekty badawcze
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się przekrojowo z tematyką badawczą prowadzoną przez glottodydaktyków, dowiedzą się, jakie obszary stają się przedmiotem postępowań badawczych, jakie metody badawcze są szczególnie uwzględniane i jakie wnioski dla nauczania/uczenia się języków obcych z nich płyną.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach zaproponowane zostaną główne zagadnienia badawcze interesujące glottodydaktykę XXI wieku wraz z pokazaniem właściwych im narzędzi badawczych:

1. Glottodydaktyka jako nauka

2. Zagadnienia różnojęzyczności i różnokulturowości w ujęciu glottodydaktycznym

3. Rozwijanie kompetencji mówienia na lekcji języka obcego

4. Badania nad kompetencją uczenia się w ujęciu glottodydaktycznym

5. Rozwijanie kompetencji mediacyjnych na lekcji języka obcego

6. Ocenianie wspierające proces uczenia się języków obcych

7. Strategie uczenia się kluczem do sukcesu w procesie uczenia się języka obcego

8. Rozwijanie autonomii uczącego się.

9. Rola kontekstu w procesie uczenia się i nauczania języków obcych

10. Czynniki afektywne w nauczaniu/uczeniu się języków obcych.

11. Uczniowie z doświadczeniem migracyjnym

12. Rola świadomości językowej w procesie uczenia się języków obcych

Literatura:

Bandura A., 2003, Autoefficacité. Le sentiment d`efficacité personnelle, Paris-Bruxelles : Éditions de Boeck Université.

Barth, B-M., 1993, Le savoir en construction, Paris: Retz.

Barth, B-M., 2013, Élève chercheur, enseignant médiateur, Paris : Retz.

Blakemore S-J., Frith U., 2005, Jak uczy się mózg, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chevrier, J., Fortin, G., Leblanc, R., Théberge, M., 2000, « Le style d’apprentissage » [in :] Education et francophonie, vol/ XXVIII, n°1/2000, Québec :Association Canadienne d’Education de Langue Française, p. 3-72, http://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/28-1/03-chevrier.html

Filipiak E., 2012, „‘Produkty’ kultury uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum” [w:] Forum Oświatowe 1(46), Ku Perspektywie Społeczno-Kulturowej w Edukacji, s. 159-183.

Gaté, J.-P., 2012, Pratiquer le dialogue pédagogique à l’Université, Lyon : Chronique sociale.

Kucharczyk, R., Nauczanie języków obcych a dydaktyka wielojęzyczności (na przykładzie języka francuskiego jako drugiego języka obcego)

Marzano R.J., 2012, Sztuka i teoria skutecznego nauczania, wyd. polskie, Warszawa:Centrum edukacji Obywatelskiej.

Niżęgorodcew A., Jodłowiec M. (red), 2007, Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rada Europy, 2001 [2003 wyd.polskie], Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, Paris:Didier.

Sujecka-Zając, J., 2016, Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej, Lublin/Warszawa:Werset/ Instytut Romanistyki UW.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student/studentka zna podstawowe zagadnienia badawcze, w zakresie których prowadzone są postępowania empiryczne;

2. student/studentka wie, jakie postępowania badawcze są zasadne w ramach podjętych problemów badawczych;

3. student studentka wyróżnia kategorie problemów badawczych.

W zakresie umiejętności:

1. student/studentka krytycznie dyskutuje o narzędziach badawczych zastosowanych do badania danego zagadnienia.

2. student/studentka teoretycznie projektuje postępowanie badawcze w ramach wybranych zagadnień;

3. student/studentka potrafi dokonać skutecznej kwerendy literatury przedmiotu.

W zakresie kompetencji społecznych:

1. student/studentka zna i stosuje zasady komunikacji z poszanowaniem rozmówcy

2. student/studentka współpracuje w grupie

3. student/studentka przestrzega reguł współżycia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia przedmiotu:

1. aktywna obecność na zajęciach, opracowywanie tekstów będących przedmiotem analiz na zajęciach

2. 1 wypowiedź pisemna na wybrane zagadnienie glottodydaktyczne.

3. Praca zaliczeniowa - projektowa.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kosiorek
Prowadzący grup: Marta Kosiorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0